Thứ năm, 8/11/2018, 0:0
Lượt đọc: 164

SỐNG, LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT!

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam.

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý Nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

            Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam – Ngày 9/11, Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên và Học sinh Trường THPT Năng khiếu Thể dục – Thể thao huyện Bình Chánh nêu cao tinh thần nghiêm túc, học tập và làm theo Hiến pháp và Pháp luật.

            Để làm tốt tinh thần ấy, mỗi cá nhân chúng ta cần tuân thủ các nội dung sau:

 

Một là, phát huy vai trò chủ động, tích cực và tính tự giác, gương mẫu của mỗi Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên,  cần tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu, nắm vững và am hiểu sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thấm nhuần đạo đức cách mạng để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đất nước theo pháp luật, đồng thời coi trọng xây dựng nền tảng đạo đức xã hội. Mỗi người cần nêu gương sáng trong tuân thủ và chấp hành pháp luật; hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; am hiểu pháp luật để thi hành nghiêm chỉnh pháp luật.

Đồng thời, cần quán triệt đầy đủ, triển khai thi hành nghiêm túc, biết vận dụng sáng tạo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của pháp luật trong từng hoàn cảnh, điều kiện, đối tượng cụ thể trong quá trình thực thi công vụ để bảo đảm cho chủ trương, chính sách, pháp luật được thi hành một cách công bằng, nghiêm chỉnh, thống nhất trong cả nước. Từ đó, mới có thể giải thích, vận động, thuyết phục, cảm hóa, tập hợp nhân dân để mỗi thành viên đều có hiểu biết pháp luật, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; tuân thủ và chấp hành Hiến pháp và pháp luật khi tham gia vào các quan hệ xã hội.

 

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên: mỗi đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện về vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với tư cách là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ.

 

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho Cán bộ - Giáo viên – Nhân viên theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, kịp thời, phù hợp với từng nhóm đối tượng, điều kiện cụ thể hướng đến mục tiêu “Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật”. Chú trọng phổ biến nội dung chính sách pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật qua vụ việc, tình huống, sự kiện cụ thể.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường để gắn kết chặt chẽ giữa công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hướng đến mục tiêu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện với các tiêu chí: “Đẹp về nhân cách, đạo đức, tâm hồn; cao về trí tuệ, năng lực, kỹ năng sáng tạo; khỏe về thể chất; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật; phát huy vai trò chủ thể sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

 

TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU THỂ DỤC – THỂ THAO HUYỆN BÌNH CHÁNH

Nguồn tin: Trường THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh

Tin cùng chuyên mục

163